Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi tuyển sinh năm học 2020 - 2021 Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tàu thủy và Thiết bị nổi

 

Liên hệ: - Các kênh truyền thông – tư vấn của Nhà trường:

                  Website: http://utt.edu.vn/tuyensinh

                  Hotline: 0243.854.7536 – 0243.552.6713

             - Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi – Khoa Cơ khí

                  Email: bmmtt@utt.edu.vn

Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi